Az Ön virtuális titkárnője
NetAsszisztens

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelem és adatkezelés

A NetAsszisztens.hu elkötelezett azok személyes adatainak és magánéletének védelme iránt, akik felkeresik ezt a honlapot. Ez a tájékoztató és nyilatkozat az ajánlatkérők, személyes adatok interneten keresztüli bizalmas kezeléséről és védelméről szól, de ide tartoznak az oldal látogatói is. Itt írjuk le, hogy a tulajdonos milyen adatokat és milyen módon gyűjthet és használhat fel Önt illetően, illetve hogyan használhatják fel. Az adatokat illetéktelen személy(ek) részére nem kerülnek átadásra és az jelen tájékoztató alapján kerülnek felhasználásra.

A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, melyről az adott szerződésben rögzített feltételekkel történik.

Ez a tájékoztató fontos információkat nyújt Önnek személyes adatai védelméről és az ezekre vonatkozó jogairól. A tájékoztatóban nem említett adatvédelmi kérdésekben a lentebb írt adatvédelmi rendelkezések alkalmazandók. A honlap felhasználója a jelen tájékoztatót és a honlap használatának általános szabályairól szóló Jogi feltételeket megismertnek és elfogadottnak ismeri el. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, úgy joga van a honlap használatával felhagyni és semmilyen személyes adatot meg nem adni, a böngészés folyamatát felfüggeszteni.

Ezen szabályok kialakításakor a NetAsszisztens figyelembe vette a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”), 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit. A jelen tájékoztató és nyilatkozat célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden igénybe vevője számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során.

Adatkezelő (aki a személyes adatokat gyűjti)

Molnár Diána

Székhely: 1124. Budapest, Ormódi utca 13

Adószám: 68930172-1-43

Milyen adatokat gyűjtünk, kezelünk

Ön a személyes adatainak megadása nélkül is hozzáférhet weboldalhoz és böngészhet azon.

Személyes adatot csak abban az esetben kérünk, ha a kapcsolati űrlap kitöltésével felveszi velünk a kapcsolatot.

Az alábbi személyes adatok kezelése történik:

Név

Email cím

Az adatkezelés célja (miért gyűjtjük és dolgozzuk fel a személyes adatokat)

A NetAsszisztens.hu kötelezi magát, hogy a meghatározott, kifejezett és jogszerű céloktól eltérő célokra nem használja a személyes adatokat és csak a céloknak megfelelően kezeli azokat.

Az előző pontban felsorolt személyes adatokat annak érdekében kérjük, hogy válaszolni tudjunk a megkeresésére.

Az adatkezelés időtartama

Amennyiben nem jön létre üzleti kapcsolat, úgy a listáról bármikor kérheti, hogy töröljük.  Csak küldjön egy e-mailt arról az e-mail címéről, amellyel le szeretne iratkozni az oldalról, a tárgya legyen leiratkozás-net-asszisztens.hu, és lekerül a listáról, és az e-mail címe véglegesen törlődik az adatbázisból.. Ha szerződünk úgy minden esetben titoktartási nyilatkozatot is aláírunk (ami a szerződés részét képezi) amelyben egyértelműen megfogalmazzuk, hogy semmilyen a cégre vonatkozó adatot nem adunk tovább.

Az adatokhoz hozzáférők köre (kik ismerhetik meg a személyes adatokat):

Csak az 1 pontban megnevezett adatkezelő férhet hozzá az adatokhoz.

Az adatok biztonsága

A NetAsszisztens.hu mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelmére. A személyes adatokhoz hozzáférés szigorúan az adott feladatot érintő személyre korlátozódik, akit titoktartási és bizalmas adatkezelési kötelezettség terhel. Erről a feladatvégzésről és a külsős személyekkel történő adatkezelést mindig az aktuális szerződés rögzíti.

Adatfeldolgozást végző, vagy az adatkezelést valamilyen formában érintő személyek, cégek

Az adatok kezelését a tulajdonos, Molnár Diána végzi. A szerződéses ügyfelek adatainak kezelését és tárolását más cégek is végzik a tulajdonoson kívül.

Mely cégek dogoznak fel adatot, vagy kapcsolódnak az adatkezeléshez?

 • Tárhely szolgáltató: Tárhelypark Kft. (1122 Budapest, Gaál József út 24.| e-mail: info@tarhelypark.hu| telefon: +36 1 700 4140| weboldala: https://tarhelypark.hu/
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, valamint online dokumentum kezelés (Google adatvédelmeés adatvédelmi elvei) és az ebbe tartozó külön szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console, Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube, Chrome böngésző támogatására.
 • Microsoft (1031 Budapest, Graphisoft Park 3. (Záhony u.), Telefon: +36 1 437 2800, operációs rendszer, Windows 10, Office, OneDrive, Bing – Microsoft adatvédelmi elvei és további elérhetőségek).
 • Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) a Facebook, az Instagram, a Messenger és a Facebook által kínált egyéb termékek és funkciók támogatása – adatkezelési szabályzat és adatvédelmi tisztviselő elérhetősége.
 • Egyes, speciális esetekben a szerződés tartalmazhat további adatfeldolgozó személy(eke)t vagy cég(ek)et.

Más weboldalakra irányító linkek

A NetAsszisztens.hu külső, harmadik személyek honlapjai felé navigálhatnak link használatával. A NetAsszisztens.hu semmilyen ellenőrzéssel nem rendelkezik e honlapok felett és nem tehető felelőssé sem azok tartalmáért, sem azok személyes adatkezeléséért. Személyes adatai biztonsága érdekében javasoljuk, hogy olvassa el a weboldalunkon keresztül elért honlapok személyes adatok bizalmasan kezeléséről és védelméről szóló tájékoztatóját és nyilatkozatát.

A tájékoztató, nyilatkozat módosítása

A NetAsszisztens.hu jogosult az Adatkezelési tájékoztatót és nyilatkozatot egyoldalúan módosítani. Amennyiben a Tulajdonos saját maga, vagy jogszabály igénye alapján a jelen oldalt módosítja, azt a honlapján közzéteszi – frissíti, a módosítás a közzétételtől hatályos és automatikusan életbe lép. Ezért kérjük és felhívjuk az Ön figyelmét, hogy honlapon elérhető utolsó változat elolvasását végezze el.

Vonatkozó jogszabályok

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

Utolsó frissítés: 2018.05.23